សេចក្តីជូនដំណឹងៈការផ្សព្វផ្សាយខែកញ្ញា៖ ៥០ ដុល្លារសម្រាប់រាល់ ១០០០ ដុល្លារ / ១៥ ដុល្លារសម្រាប់រាល់ ៥០០ ដុល្លារ / ៥ ដុល្លារសម្រាប់រាល់ ៣០០ ដុល្លារ

ការតាំងពិព័រណ៍

យើងចូលរួម exbition ក្នុងទីក្រុង Guangzhou, ទីក្រុងស៊ាងហៃជាដើម