សេចក្តីជូនដំណឹងៈការផ្សព្វផ្សាយខែកញ្ញា៖ ៥០ ដុល្លារសម្រាប់រាល់ ១០០០ ដុល្លារ / ១៥ ដុល្លារសម្រាប់រាល់ ៥០០ ដុល្លារ / ៥ ដុល្លារសម្រាប់រាល់ ៣០០ ដុល្លារ

វិញ្ញាបនប័ត្រ

វិញ្ញាបនបត្រ SGS - លេខវិញ្ញាបនប័ត្រ: 19294724_T

មាសបូកផ្គត់ផ្គង់នៅលើក្រុមហ៊ុន Alibaba អស់រយៈពេល 5 ឆ្នាំ។ 

 

Bearing HXH (2) Bearing HXH (3) Bearing HXH (1)