അറിയിപ്പ്: സെപ്റ്റംബർ പ്രമോഷൻ: ഓരോ $ 1000 നും $ 50 കിഴിവ് // ഓരോ $ 500 നും $ 15 കിഴിവ്

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

സ്ഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് - സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ: ൧൯൨൯൪൭൨൪_ത്

5 വർഷം ഗോൾഡ് പ്ലസ് അല്ബാബാ ന് വിതരണക്കാരൻ. 

 

ഹ്ക്സഹ് ബിയറിംഗ് (2) ഹ്ക്സഹ് ബിയറിംഗ് (3) ഹ്ക്സഹ് ബിയറിംഗ് (1)