నోటీసు: సెప్టెంబర్ ప్రమోషన్: ప్రతి $ 1000 కు $ 50 ఆఫ్ / ప్రతి $ 500 కు off 15 ఆఫ్ / ప్రతి 300 కి off 5 ఆఫ్

ఎగ్జిబిషన్

మేము లో గ్వంగ్స్యూ, షాంఘై, మొదలైనవి exbition హాజరు