သတိပြုပါ: စက်တင်ဘာလမြှင့်တင်ရေး: တိုင်း $ 1000 အတွက် $ 50 ကိုချွတ် $ 50 // $ 15 ကိုတစ် ဦး လျှင် $ 15 ကိုပယ် $ 500 // $ 5 ကိုချွတ် $ 300

နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်ဝန်ကြီးဌာန

အသင်းအဖွဲ့