សេចក្តីជូនដំណឹងៈការផ្សព្វផ្សាយខែកញ្ញា៖ ៥០ ដុល្លារសម្រាប់រាល់ ១០០០ ដុល្លារ / ១៥ ដុល្លារសម្រាប់រាល់ ៥០០ ដុល្លារ / ៥ ដុល្លារសម្រាប់រាល់ ៣០០ ដុល្លារ

សេវាកម្ម

យើងជាក្រុមហ៊ុនផលិតអានុភាពភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់សេវាក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ដើម / ដើមម៉ាកខ្លាឃ្មុំ / អតិថិជនទទួល។


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: Mar-20-2019