សេចក្តីជូនដំណឹង៖ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់បញ្ជីតម្លៃនៃការផ្សព្វផ្សាយ។

ក្រុម

ការិយាល័យ និងក្រុមពាណិជ្ជកម្មអាជីពរបស់យើងមានទីតាំងនៅ Wuxi ប្រទេសចិន។រាល់សំណួរ ឬការសាកសួររបស់អ្នកនឹងត្រូវបានឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល 2 ទៅ 10 ម៉ោង។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ០៥-០៣-២០១៩